Dr. Rajesh Powar
President


Dr. Atul Parashar
Hon. Secretary


Dr. Krishnamurthy Bonanthaya
Imdt. Past President


Dr. Mustafa Khader
Vice President


Dr. Divya Narain Upadhyaya
Editor


Dr. Savitha V H
Treasurer

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS


Dr. Abhilasha Yadav


Dr. Subramaniyan B


Dr. Devi Prasad Mahapatra


Dr. Ashish Garg


Dr. Ravindra Bharathi


Dr. Krishna Kumar KS

TRUSTEES


Dr. Nitin Mokal


Dr. Mukunda Reddy


Dr. A. K. Singh