Dr. Mustafa Khader
President


Dr. Abbas Mistry
Vice President


Dr. Pritham N Shetty
Hon. Secretary


Dr. Rajesh Powar
Imdt. Past President


Dr. Divya Narain Upadhyaya
Editor


Dr. Savitha V H
Treasurer

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS


Dr. Mahesh Prabhu


Dr. Sunil Rout


Dr. Devi Prasad Mahapatra


Dr. Ashish Garg


Dr. Ravindra Bharathi


Dr. Krishna Kumar KS

TRUSTEES


Dr. Nitin Mokal


Dr. Roopa Nagarajan


Dr. A. K. Singh