Dr. Abbas Mistry
President


Dr. Pushpavathi M.
Vice President


Dr. Pritham N Shetty
Hon. Secretary


Dr. Mustafa Khadar
Imdt. Past President


Dr. Divya Narain Upadhyaya
Editor


Dr. Chintamani Kale
Treasurer

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS


Dr. Mahesh Prabhu


Dr. Sunil Rout


Dr. Dinesh Kadam


Dr. Pallavi Daigavane


Dr. Ravindra Bharathi


Dr. Krishna Kumar KS

TRUSTEES


Dr. Nitin Mokal


Dr. Roopa Nagarajan


Dr. A. K. Singh